Založ si blog

Bibliu nie je možné stotožniť, so Slovom Božím! Božím Slovom, môžu byť jedine slová Syna Božieho a slová Syna Človeka!

Náboženstvá zjavne manipulujú, dehonestujú a falšujú skutočnosť, s jediným úmyslom: Zatajiť Pravdu pred veriacimi!

Prečo to ale urobili?

Dôvod je jednoduchý. Pokiaľ by veriaci spoznali skutočnú pravdu o Bohu, pokiaľ by pochopili skutočné Posolstvo Ježišovo, náboženstvá by stratili svoje opodstatnenie, zanikli by.

Následne by všetky tie – veriacimi ale i štátom vykrmované – cirkevné prasatá, stratili svoje teplé miestečka, kde sa len pelešia a kde doslova parazitujú na spoločnosti, skrze falošné a pokrivené výklady o Stvoriteľovi.

Náboženský predstavitelia úmyselne sfalšovali históriu a stále ju falšujú, len aby neklesla ich moc a neoslabil sa ich vplyv pred veriacimi. Tento, takmer dokonalý plán temných síl na Zemi, im však nevyšiel, pretože koniec ich moci je na blízku!

Je preto potrebné, učiniť tomuto zvrhlému náboženskému počínaniu koniec a dosiahneme to jedine tak, že sa začneme, každý jeden z nás, zaujímať a aj vzdelávať, v otázkach nášho skutočného pôvodu, ako i pravého zmyslu nášho života.

Bez rozdielu, každý jeden z nás, sme povinní sa o toto zaujímať, pretože to dlžíme Stvoriteľovi. On nám Daroval život, sme teda jeho oprávnení dlžníci!

Ak teda chceme zistiť, čo je falošné a čo je správne, nech sa to týka čohokoľvek, musíme každú vec a každý dej, podrobiť podrobnému skúmaniu. O to viac to platí, ak sa potvrdenie pravosti, autenticity a pravdivosti, týka religióznych otázok, resp. otázok, pojednávajúcich o podstate nášho bytia.

Biblia je veľmi cenným historickým spisom, v ktorom je sústredených veľké množstvo biblických ale i dejepisných textov. Biblia však nie je „Slovom Božím“, ako to vykladajú súčasné náboženstvá!

Jedine výroky Božieho Syna Ježiša, môžu byť považované za zachytenie Božieho Slova, žiaľ ale, i tieto výroky, boli z veľkej časti zaznamenané nesprávne, alebo nepochopené v ich podstate.

Ten, kto tvrdí, že Biblia je Božím Slovom, nemá ani Poznanie a ani vedomosti k tomu, aby vôbec chápal, čo je obsiahnuté, v slovnom obraze „Božie Slovo“.

K pravdivej odpovedi v tomto smere, sa môžeme dopracovať jediným spôsobom – ak vec, alebo dej, podrobíme prísnemu preskúmaniu, v zmysle pôsobenia Božích zákonov, teda dôsledným preskúmaním, v jasnom Svetle Pravdy!

Pravda je Podstatou sveta, skrze Pravdu vzniklo celé Stvorenie a preto jedine skrze dokonalé a nemenné Zákony Boha Stvoriteľa, opierajúce sa o túto Pravdu Božiu, môžeme pochopiť každý dej vo Stvorení, už v jeho základe, ale i v jeho autenticite a to s neotrasiteľnou istotou pravdivosti výsledku, čím získavame presvedčenie, ten najvyšší atribút nášho hľadania, v kardinálnych otázkach nášho života.

Vo Svetle tohto Nového poznania, sa človeku rozšíri obzor chápavosti vo všetkom, čo ho obklopuje a taký človek, naplnený Múdrosťou a Poznaním, už nie je iba „veriacim otrokom“, ktorý sa v slepej viere, doslova potáca zo strany na stranu, ale taký človek má neotrasiteľné presvedčenie vo veci, lebo prijal Poznanie, skrze ktoré dokáže pochopiť, ale i obhájiť, pravdivosť v každej veci, v každom deji, o to viac, o čo viac sa to týka zmyslu našej existencie.

V internetovej diskusii nedávno zaznela otázka: „Sme stvorení na obraz Boží, tak to stojí v biblii, ale veľmi tomu nerozumiem. Ako si to mám predstaviť?“

Z pohľadu poznania Pravdy, je odpoveď tak prostá a taká jednoduchá:

„Stvorenie sveta, opísané v Mojžišovej knihe Genezis, sa netýkalo stvorenia ľudstva na Zemi!“

My ľudia sme vo svojej podstate duchovné bytosti, ktoré sa ešte len musia vyvinúť, z prvotných duchovných zárodkov, do dokonalej podoby ľudského ducha, pôsobiaceho v Raji.

Vysoko na Nebesiach, v našom Duchovnom Domove, v RAJI, žijú a v radostnej harmónii pôsobia DOKONALÉ duchovné bytosti, majestátnej veľkosti, majestátnych rysov a krásy a až tu, v prípade týchto dokonalých a ušľachtilých DUCHOVNÝCH bytostí, sa dá hovoriť o podobenstve, opísanom v biblii.

Obraz stvorenia, opísaný v biblii, prijal Mojžiš sprostredkovane, z Duchovných svetov, pričom práve tieto majestátne Duchovné bytosti, z najvyšších Rajských sfér, sú matným odleskom Božieho obrazu, sú teda akoby Jeho slabou napodobeninou.

My sa však k tomuto obrazu dokonalých Duchovných bytostí v Raji, o ktorých sa píše v biblii a ktoré boli stvorené Stvoriteľom pri Božích slovách „Buď Svetlo!“, musíme ešte len vyvinúť a za týmto účelom sme tu, na Zemi.

Naším hlavným cieľom a zmyslom života v hmotných úrovniach, je dosiahnutie UVEDOMENIA SI seba samého!

Toto uvedomenie, ale nemá nič spoločné s rozumovými schopnosťami, pretože uvedomiť si náš pôvod, kto sme, prečo sme tu a kam kráčame, je výhradne vecou duševných a duchovných kvalít človeka, ktoré sú našou najvlastnejšou PODSTATOU.

Pochopenie tejto našej podstaty, nám dáva oveľa širší rozhľad o živote, ktorý môžeme potom vnímať tak komplexne, že nás to nutne musí priviesť až k Zdroju, k Podstate Života ako takého.

Našim trvalým úsilím a pohybom, pri zdokonaľovaní duševných a duchovných schopností, v nás zatiaľ driemajúcich a nevyzdvihnutých, získavame postupne kredit vedomej duchovnej bytosti, majúcej svoje ciele i svoje konkrétne úlohy a povinnosti, nielen tu, na Zemi.

Odmenou za toto úsilie, je pre človeka dosiaľ nepoznaný druh blaženosti a šťastia, majúci svoj pôvod v harmonickej spolupráci všetkého tvorstva navzájom a len takýto spôsob života, môže priniesť ľudstvu trvalé hodnoty a radostnú, nikdy nekončiacu tvorivosť Ducha.

Sme tu teda za účelom vývoja, duchovného vývoja, skrze hmotu!

Lebo len tu „dole“, ďaleko od Rajských oblastí, v hmotných svetoch, môžeme vhodne spracovanými zážitkami a prežitiami natoľko prežiariť svoju duchovnú podstatu, že táto nakoniec nadobudne dokonalé a čisté kontúry Ducha, čím sa z prvotného duchovného zárodku, vyvinie nový, plnohodnotný ľudský duch, ktorý sa už ako plne vedomý, môže navrátiť do svojho Duchovného Domova.

Je to ako o podobenstve o zrne, ktoré bolo vnorené do úrodnej pôdy, aby vydalo svoju zrelosť a svoje plody.

V našom prípade, tieto plody – plody našich činov, spočívajú výhradne v pomáhajúcej láske!

Aké by to potom bolo trúfalé rúhanie sa Bohu, ak by sme Jeho nadpozemskú krásu, Dokonalosť a Veľkosť, chceli a opovážili sa strhávať sem, ku nám, do nami zašpinenej a znečistenej Zeme a porovnávať Ho s človekom dneška, ktorý je často len smiešnou karikatúrou pravého človeka, aký tu už dávno mal byť!

Človeku dneška chýba NAJVIAC Pokora, aby s ňou, dokázal prijať skutočné a pravdivé Poznanie o sebe, i o svete!

„Vesmír“, resp. vyššie Duchovné bytosti nad nami, vedené rukou Stvoriteľa, práve v spomínanej pomáhajúcej Láske, dbajú o to, aby sme neblúdili a našli Cestu Domov!

Dokonca obaja Synovia Boží, Syn Boží Ježiš a Syn Človeka, inak nazývaný ako Duch Pravdy, nesúci to Najsvätejšie MENO, svojou osobnou účasťou na Zemi, spečatili túto nesmiernu Milosť Stvoriteľa, poskytnutú nám, nehodným, k našej záchrane!

Každý jeden človek na Zemi, má teda už DNES, možnosť siahnuť po Poznaní, ktoré by vyplnilo VŠETKY medzery v jeho myslení, lebo práve pre tieto medzery, je človek neschopný, vidieť svet a život v ňom, v tých pravých súvislostiach!

Každý človek, ktorý siahne v plnej vážnosti po Poznaní Pravdy, ihneď pochopí, že sme predovšetkým tvory duchovné, čo samozrejme nemá nič spoločné, so žiadnym náboženstvom na Zemi!

To duchovné v nás, nás zároveň uschopňuje k empatii, k cíteniu, k súladu so svojím svedomím a v konečnom dôsledku k tomu, aby sme ako ľudia, stáli na Zemi uvedomelo a mravne vyspelo.

V súčasnosti nám však chýba pochopenie toho, v čom spočíva čistota pravého človečenstva.

Preto preč so všetkou povrchnosťou v myslení!

Je najvyšší čas, zabojovať každý sám za seba, o dosiahnutie Múdrosti života, prvého predpokladu, k správnemu vývoju sveta i nás, ako jednotlivcov v ňom.

Kto PRAVDU skutočne hľadá, ten ju zákonite aj musí nájsť!

Nasledujúce pojednania, majú za cieľ, viesť a inšpirovať každého hľadajúceho, aby sa čo najskôr vydal na Cestu uskutočňovania Pravdy Božej, lebo len na takejto ceste a len takýmto životom, naplní svoje predurčenie, spočívajúce v pravom človečenstve.

Len takto dosiahneme život na Zemi bez vojen, bez závisti, manipulácií a bez zotročovania a ovládania inými. O toto sa musíme, každý jeden z nás, pričiniť s plnou vážnosťou.

Veľa šťastia, všetkým odvážnym!

/pokračovanie/

Známy neurochirurg na vlastnej koži prežil a aj potvrdil existenciu života po smrti!

05.10.2019

Život po smrti – existuje, alebo nie? Ak existuje, tak v akej forme?? Tieto a podobné otázky nedajú pokoja mnohým, ktorí sa zamýšľajú nad hlbšími súvislosťami života. Nemusí to byť však viac »

Lavína mimoriadnych udalostí! Americký prezident Donald Trump, bude s najväčšou pravdepodobnosťou, ešte do skončenia svojho volebného obdobia, odvolaný!

02.10.2019

Začína sa očividne „pretrhávať vrece“, s mimoriadnymi udalosťami! Okrem toho, že pozemský svet, navždy opustila jedna výnimočná spevácka legenda „východného bloku“, aká sa rodí, viac »

Šokujúce udalosti na blízku! Svetoví elitári, chystajú spoločenský kolaps, globálneho rozsahu!

28.09.2019

Ovláda nás len pár ľudí na Zemi, čím sme TRVALE manipulovaní, skrze nevedomosť! Nepoznáme zmysel nášho života, nepoznáme jeho cieľ a jediné, čo poznáme, je neustála manipulácia, zotročovanie viac »

Most-híd / Béla Bugár /

Most-Híd navrhuje SMK a MKDA zintenzívniť rokovania o vytvorení volebnej strany

14.10.2019 20:22

Maďarské aj ďalšie menšinové strany rokovali o prípadnej predvolebnej spolupráci už počas leta.

Pellegrini, Kiska, Navrh,  vlada,

Nad koalíciou Smeru a Za ľudí krútia straníci hlavou

14.10.2019 19:39

Pellegrini vyhlásil, že by si po voľbách vedel predstaviť koalíciu so stranou exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí.

Maďarsko / Gergely Karácsony / primátor / Budapešť /

Budapešť a Varšava potrebujú vidiek na zmenu vlády

14.10.2019 18:45

Orbán rovnako ako Kaczyński tradične najsuverénnejšie boduje na dedinách a v menších mestách.

Gábor Gál

Gál: Disciplinárne podania na Maruniakovú a Jankovskú máme pripravené

14.10.2019 17:53

Návrhy sme dokončili 11. októbra, ale v rovnaký deň sme boli požiadaní orgánmi činnými v trestnom konaní, aby sme to zvážili a rokovali s nimi, doplnil minister spravodlivosti.

oris

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 6
Celková čítanosť: 10007x
Priemerná čítanosť článkov: 1668x

Autor blogu

Kategórie