Založ si blog

Bibliu nie je možné stotožniť, so Slovom Božím! Božím Slovom, môžu byť jedine slová Syna Božieho a slová Syna Človeka!

Náboženstvá zjavne manipulujú, dehonestujú a falšujú skutočnosť, s jediným úmyslom: Zatajiť Pravdu pred veriacimi!

Prečo to ale urobili?

Dôvod je jednoduchý. Pokiaľ by veriaci spoznali skutočnú pravdu o Bohu, pokiaľ by pochopili skutočné Posolstvo Ježišovo, náboženstvá by stratili svoje opodstatnenie, zanikli by.

Následne by všetky tie – veriacimi ale i štátom vykrmované – cirkevné prasatá, stratili svoje teplé miestečka, kde sa len pelešia a kde doslova parazitujú na spoločnosti, skrze falošné a pokrivené výklady o Stvoriteľovi.

Náboženský predstavitelia úmyselne sfalšovali históriu a stále ju falšujú, len aby neklesla ich moc a neoslabil sa ich vplyv pred veriacimi. Tento, takmer dokonalý plán temných síl na Zemi, im však nevyšiel, pretože koniec ich moci je na blízku!

Je preto potrebné, učiniť tomuto zvrhlému náboženskému počínaniu koniec a dosiahneme to jedine tak, že sa začneme, každý jeden z nás, zaujímať a aj vzdelávať, v otázkach nášho skutočného pôvodu, ako i pravého zmyslu nášho života.

Bez rozdielu, každý jeden z nás, sme povinní sa o toto zaujímať, pretože to dlžíme Stvoriteľovi. On nám Daroval život, sme teda jeho oprávnení dlžníci!

Ak teda chceme zistiť, čo je falošné a čo je správne, nech sa to týka čohokoľvek, musíme každú vec a každý dej, podrobiť podrobnému skúmaniu. O to viac to platí, ak sa potvrdenie pravosti, autenticity a pravdivosti, týka religióznych otázok, resp. otázok, pojednávajúcich o podstate nášho bytia.

Biblia je veľmi cenným historickým spisom, v ktorom je sústredených veľké množstvo biblických ale i dejepisných textov. Biblia však nie je „Slovom Božím“, ako to vykladajú súčasné náboženstvá!

Jedine výroky Božieho Syna Ježiša, môžu byť považované za zachytenie Božieho Slova, žiaľ ale, i tieto výroky, boli z veľkej časti zaznamenané nesprávne, alebo nepochopené v ich podstate.

Ten, kto tvrdí, že Biblia je Božím Slovom, nemá ani Poznanie a ani vedomosti k tomu, aby vôbec chápal, čo je obsiahnuté, v slovnom obraze „Božie Slovo“.

K pravdivej odpovedi v tomto smere, sa môžeme dopracovať jediným spôsobom – ak vec, alebo dej, podrobíme prísnemu preskúmaniu, v zmysle pôsobenia Božích zákonov, teda dôsledným preskúmaním, v jasnom Svetle Pravdy!

Pravda je Podstatou sveta, skrze Pravdu vzniklo celé Stvorenie a preto jedine skrze dokonalé a nemenné Zákony Boha Stvoriteľa, opierajúce sa o túto Pravdu Božiu, môžeme pochopiť každý dej vo Stvorení, už v jeho základe, ale i v jeho autenticite a to s neotrasiteľnou istotou pravdivosti výsledku, čím získavame presvedčenie, ten najvyšší atribút nášho hľadania, v kardinálnych otázkach nášho života.

Vo Svetle tohto Nového poznania, sa človeku rozšíri obzor chápavosti vo všetkom, čo ho obklopuje a taký človek, naplnený Múdrosťou a Poznaním, už nie je iba „veriacim otrokom“, ktorý sa v slepej viere, doslova potáca zo strany na stranu, ale taký človek má neotrasiteľné presvedčenie vo veci, lebo prijal Poznanie, skrze ktoré dokáže pochopiť, ale i obhájiť, pravdivosť v každej veci, v každom deji, o to viac, o čo viac sa to týka zmyslu našej existencie.

V internetovej diskusii nedávno zaznela otázka: „Sme stvorení na obraz Boží, tak to stojí v biblii, ale veľmi tomu nerozumiem. Ako si to mám predstaviť?“

Z pohľadu poznania Pravdy, je odpoveď tak prostá a taká jednoduchá:

„Stvorenie sveta, opísané v Mojžišovej knihe Genezis, sa netýkalo stvorenia ľudstva na Zemi!“

My ľudia sme vo svojej podstate duchovné bytosti, ktoré sa ešte len musia vyvinúť, z prvotných duchovných zárodkov, do dokonalej podoby ľudského ducha, pôsobiaceho v Raji.

Vysoko na Nebesiach, v našom Duchovnom Domove, v RAJI, žijú a v radostnej harmónii pôsobia DOKONALÉ duchovné bytosti, majestátnej veľkosti, majestátnych rysov a krásy a až tu, v prípade týchto dokonalých a ušľachtilých DUCHOVNÝCH bytostí, sa dá hovoriť o podobenstve, opísanom v biblii.

Obraz stvorenia, opísaný v biblii, prijal Mojžiš sprostredkovane, z Duchovných svetov, pričom práve tieto majestátne Duchovné bytosti, z najvyšších Rajských sfér, sú matným odleskom Božieho obrazu, sú teda akoby Jeho slabou napodobeninou.

My sa však k tomuto obrazu dokonalých Duchovných bytostí v Raji, o ktorých sa píše v biblii a ktoré boli stvorené Stvoriteľom pri Božích slovách „Buď Svetlo!“, musíme ešte len vyvinúť a za týmto účelom sme tu, na Zemi.

Naším hlavným cieľom a zmyslom života v hmotných úrovniach, je dosiahnutie UVEDOMENIA SI seba samého!

Toto uvedomenie, ale nemá nič spoločné s rozumovými schopnosťami, pretože uvedomiť si náš pôvod, kto sme, prečo sme tu a kam kráčame, je výhradne vecou duševných a duchovných kvalít človeka, ktoré sú našou najvlastnejšou PODSTATOU.

Pochopenie tejto našej podstaty, nám dáva oveľa širší rozhľad o živote, ktorý môžeme potom vnímať tak komplexne, že nás to nutne musí priviesť až k Zdroju, k Podstate Života ako takého.

Našim trvalým úsilím a pohybom, pri zdokonaľovaní duševných a duchovných schopností, v nás zatiaľ driemajúcich a nevyzdvihnutých, získavame postupne kredit vedomej duchovnej bytosti, majúcej svoje ciele i svoje konkrétne úlohy a povinnosti, nielen tu, na Zemi.

Odmenou za toto úsilie, je pre človeka dosiaľ nepoznaný druh blaženosti a šťastia, majúci svoj pôvod v harmonickej spolupráci všetkého tvorstva navzájom a len takýto spôsob života, môže priniesť ľudstvu trvalé hodnoty a radostnú, nikdy nekončiacu tvorivosť Ducha.

Sme tu teda za účelom vývoja, duchovného vývoja, skrze hmotu!

Lebo len tu „dole“, ďaleko od Rajských oblastí, v hmotných svetoch, môžeme vhodne spracovanými zážitkami a prežitiami natoľko prežiariť svoju duchovnú podstatu, že táto nakoniec nadobudne dokonalé a čisté kontúry Ducha, čím sa z prvotného duchovného zárodku, vyvinie nový, plnohodnotný ľudský duch, ktorý sa už ako plne vedomý, môže navrátiť do svojho Duchovného Domova.

Je to ako o podobenstve o zrne, ktoré bolo vnorené do úrodnej pôdy, aby vydalo svoju zrelosť a svoje plody.

V našom prípade, tieto plody – plody našich činov, spočívajú výhradne v pomáhajúcej láske!

Aké by to potom bolo trúfalé rúhanie sa Bohu, ak by sme Jeho nadpozemskú krásu, Dokonalosť a Veľkosť, chceli a opovážili sa strhávať sem, ku nám, do nami zašpinenej a znečistenej Zeme a porovnávať Ho s človekom dneška, ktorý je často len smiešnou karikatúrou pravého človeka, aký tu už dávno mal byť!

Človeku dneška chýba NAJVIAC Pokora, aby s ňou, dokázal prijať skutočné a pravdivé Poznanie o sebe, i o svete!

„Vesmír“, resp. vyššie Duchovné bytosti nad nami, vedené rukou Stvoriteľa, práve v spomínanej pomáhajúcej Láske, dbajú o to, aby sme neblúdili a našli Cestu Domov!

Dokonca obaja Synovia Boží, Syn Boží Ježiš a Syn Človeka, inak nazývaný ako Duch Pravdy, nesúci to Najsvätejšie MENO, svojou osobnou účasťou na Zemi, spečatili túto nesmiernu Milosť Stvoriteľa, poskytnutú nám, nehodným, k našej záchrane!

Každý jeden človek na Zemi, má teda už DNES, možnosť siahnuť po Poznaní, ktoré by vyplnilo VŠETKY medzery v jeho myslení, lebo práve pre tieto medzery, je človek neschopný, vidieť svet a život v ňom, v tých pravých súvislostiach!

Každý človek, ktorý siahne v plnej vážnosti po Poznaní Pravdy, ihneď pochopí, že sme predovšetkým tvory duchovné, čo samozrejme nemá nič spoločné, so žiadnym náboženstvom na Zemi!

To duchovné v nás, nás zároveň uschopňuje k empatii, k cíteniu, k súladu so svojím svedomím a v konečnom dôsledku k tomu, aby sme ako ľudia, stáli na Zemi uvedomelo a mravne vyspelo.

V súčasnosti nám však chýba pochopenie toho, v čom spočíva čistota pravého človečenstva.

Preto preč so všetkou povrchnosťou v myslení!

Je najvyšší čas, zabojovať každý sám za seba, o dosiahnutie Múdrosti života, prvého predpokladu, k správnemu vývoju sveta i nás, ako jednotlivcov v ňom.

Kto PRAVDU skutočne hľadá, ten ju zákonite aj musí nájsť!

Nasledujúce pojednania, majú za cieľ, viesť a inšpirovať každého hľadajúceho, aby sa čo najskôr vydal na Cestu uskutočňovania Pravdy Božej, lebo len na takejto ceste a len takýmto životom, naplní svoje predurčenie, spočívajúce v pravom človečenstve.

Len takto dosiahneme život na Zemi bez vojen, bez závisti, manipulácií a bez zotročovania a ovládania inými. O toto sa musíme, každý jeden z nás, pričiniť s plnou vážnosťou.

Veľa šťastia, všetkým odvážnym!

/pokračovanie/

Zásadné informácie k udalostiam, na Vesmírnej oblohe. Kométa SWAN ako predvoj Veľkej Kométy…

15.05.2020

„Najnovšia kométa SWAN, ako ďalší predvoj Veľkej Kométy, ktorá sa s hukotom blíži k Zemi, pripomína „letiaci šíp“. Jej objavenie sa v našej blízkosti, má svoju úlohu a je jedným z objektov, ktorý pripravuje, ohlasuje, príchod inej, oveľa významnejšej Kométy.“ Otázka: „Kedy bude kométa SWAN, zo Zeme najviac viditeľná?“ Táto mimoriadne [...]

Ľudia, dnes si pripomíname vraždu Syna Božieho! Uvedomujete si, aký ťažký, no Spravodlivý Boží trest, už onedlho, za toto násilné rúhanie sa voči Stvoriteľovi, postihne celé ľudstvo?

10.04.2020

Veľká očista, ktorá na Zemi už prebieha a ktorá sa onedlho v plnej sile prevalí nad ľudstvom, je biblicky označovaná, ako „Posledný súd“. Bude to obdobie, v ktorom sa v priebehu krátkeho času, bude musieť vyrovnať a splatiť všetka karma ľudstva, aby sa toto mohlo očistiť od všetkých previnení z minulosti. Tým jeho najťažším previnením však, je bezpochyby [...]

Koronavírus je len začiatok! Žijeme v zasľúbenej dobe Syna Človeka – Ducha Pravdy, čo už onedlho spustí ďalšie prevratné zmeny, po celej planéte.

09.04.2020

Bez ohľadu na to, či je Koronavírus čisto prírodná, alebo riadená záležitosť, jedno je isté. Svet už nikdy nebude ako bol, ba čo viac, bude sa veľmi prudko meniť, pod ťarchou ešte tvrdších a ťažších udalostí, ktoré sa na planétu Zem a ľudstvo, vialia v ničím a nikým nezadržateľnej sile. Musí to tak byť, pretože pod „dážďom“ týchto prevratných [...]

Veronika Remišová

Remišová nerozmýšľa o prehre. Verí, že predčasné voľby nebudú

05.08.2020 07:00

Chce viesť vládnu stranu a je presvedčená, že ženy v politike nie sú na ozdobu. Akú má víziu strany Za ľudí uchádzačka o post predsedníčky Veronika Remišová?

koronavírus, India

ONLINE: Francúzi sa pre koronavírus obávajú jesene

05.08.2020 06:00, aktualizované: 09:27

Francúzi by mali byť ostražití, lebo krajina "v ktorejkoľvek chvíli môže skĺznuť do situácie, ktorá už nebude pod kontrolou", varujú epidemiológovia.

pocasie-5-8-2020

Mraky miznú, prichádza druhá vlna horúčav

04.08.2020 21:57

Dážď len sporadicky, vyjasnenie, ustálenie počasia a opäť teplo. Začne sa druhá vlna horúčav. Kam môžu stúpnuť teploty?

Libanon, výbuch

Masívne výbuchy v Bejrúte usmrtili vyše sto ľudí, svet ponúka pomoc

04.08.2020 20:47, aktualizované: 05.08.2020 08:17

Jeden z výbuchov, ktorý mali silu ako zemetrasenie s magnitúdom 4,5, zranili ďalšie tisíce osôb a zničili časť libanonskej metropoly.

oris

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 22
Celková čítanosť: 344298x
Priemerná čítanosť článkov: 15650x

Autor blogu

Kategórie