Založ si blog

Odhalenie Antikrista. Čo alebo kto je Antikrist? Čo alebo kto je najviac proti Kristovi?

„Antikristom nie je človek, nijaký vladár, náboženský predstaviteľ alebo nejaký „démon“ v tele človeka, nie je to teda žiadna osoba a ani ňou nikdy nebude, pretože Antikristom je v tomto biblickom pojmosloví označované všetko, čo je proti Kristovi, proti Ježišovi a jeho Slovu, ktoré na Zem priniesol. Teda všetko, čo je proti Božiemu Slovu a tým aj proti Bohu!“

ODHALENIE ANTIKRISTA.

Čo alebo kto je Antikrist? Čo alebo kto je najviac proti Kristovi? Lebo Antikrist znamená Proti Kristovi!

Antikristom nie je človek, nijaký vladár, náboženský predstaviteľ alebo nejaký „démon“ v tele človeka, nie je to teda žiadna osoba a ani ňou nikdy nebude, pretože Antikristom je v tomto biblickom pojmosloví označované všetko, čo je proti Kristovi, proti Ježišovi a jeho Slovu, ktoré na Zem priniesol. Teda všetko, čo je proti Božiemu Slovu a tým aj proti Bohu!

Antikristom z povahy veci samej, je nadmieru prepestovaný ROZUM človeka. Antikristom je jednoznačne neúmerne rozvinutý a nabudený rozum, čo za celé tisícročia vyústilo k nezdravému a pokrivenému rozumovému snaženiu celého ľudstva. Rozum človeka súčasnej vývojovej epochy ľudstva, je teda skutočným ANTIKRISTOM!

To duchovné a tým pádom aj to Božské, teda to Kristovské, možno „preskúmať“ jedine skrze naše duchovné srdce, skrze cit, čistotu svojho vnútra. Nikdy to človek nedokáže skrze rozum, ktorý je viazaný iba na to hmotné, na priestor a čas pozemskej roviny bytia.

Duch, jedine duchovná podstata v človeku a skrze svoje rozvinuté duchovné a duševné schopnosti, má v sebe schopnosti poznať to, čo je nad týmto priestorom a časom, teda všetko mimohmotné, záhrobné, bytostné, duchovné i Božské.

Jedine rozvinutím poznávacích a rozlišovacích orgánov ducha človeka, je možné tieto deje pochopiť v ich podstate a dôležitosti.

Preto rozum na Zemi nadobudol nadvládu a siaha len po uplatnení, po moci a mamone a toto dosahuje skrze podlosť, neúprimnosť, falošnosť, zákernosť, zlobu a dokonca i nenávisť. A od nenávisti je už len krok k násiliu, vraždám a vojnám!

Týmito pokrivenými rozumovými snaženiami ľudstva, sa toto ľudstvo napokon postavilo proti každému čistému citu v človeku a tým aj proti možnosti pochopeniu Pojmu Božstva, proti pochopeniu Kristovho Princípu Lásky.

Len to pozorne sledujme. Rozum mal byť nástrojom pre ducha človeka na Zemi, aby sa na Zemi mohol nerušene duchovne vyvíjať. Rozum mu mal v tom pomáhať, uľahčovať pozemskú cestu. Cit, teda duchovné srdce človeka, malo byť v takomto človeku rozvinuté do maximálneho jasu a Čistoty a len v takomto harmonickom pôsobení rozumu a citu, mohla na Zemi panovať harmónia medzi ľuďmi a tým aj pravá Láska, vrúcnosť, harmónia, prajnosť, láskavosť.

Ľudia by v takomto snažení vytvárali a násobili Dobro a tým by za krátky čas bol na Zemi vystavaný doslova odlesk Raja, ktorý sa nachádza v našom skutočnom Duchovnom Domove, v Nebeských výšinách Božieho Svetla.

Ale čo vidíme na Zemi dnes? Presný opak!

Čisté a radostné, tvorivé emócie ducha človeka, boli vystriedané pôsobením chladného a vypočítavého rozumu, čo muselo za tisícročia nevyhnutne viesť k takej degenerácii človečenstva na Zemi, k takému úpadku, že ako ľudstvo doslova, nielen obrazne, stojíme na pokraji priepasti!

Konzum, mamon, túžba po ovládaní a moci, sa stala základným ľudským snažením drvivej väčšiny ľudstva, či už je to v malom v priateľstvách a rodinách, alebo vo veľkom v spoločenstvách, v politike a vo všetkom, čo tvorí skutočný tlak na rozhodujúce smerovania celého ľudstva.

Utrpenie za utrpením, rana za ranou, krivda za krivdou a rovnako i vojny a vraždy, už tisícročia sprevádzajú vývoj ľudstva na Zemi, z dôvodu uplatňovania moci skutočného Antikrista, modly rozumu, ktorá sa nemohla napokon pretaviť do ničoho iného, ako do dedičného hriechu, ktorý si každý novo narodený človek na Zem prináša.

Dedičný hriech je teda tou veľkou prekážkou každého skutočného rozkvetu a vývoja ľudstva, pretože každým zrodením nového človeka do života na Zemi, si tento zároveň prináša nadmerne vyvinutý a prepestovaný mozog, pretože z pokolenia na pokolenie, nadmieru pestované rozumové snaženie človeka, muselo nevyhnutne spôsobiť aj nadmerné zväčšenie mozgovej hmoty, čím sa predný, resp. veľký mozog človeka, stal skutočne veľkým a nechceným pre zdravý vývoj celého ľudstva!

Podobne, ako keď človek cvičí húževnato s činkami, narastú mu svaly, neúmerne sa zväčšia, to isté platí aj v tomto smere.

Toto dlhodobé „cvičenie ľudstva“, v jeho prevažne rozumovo orientovaných snahách, čo sa nevyhnutne muselo prejaviť vo výchove, školstve, v štátotvornom usporiadaní, v umení a architektúre, teda úplne vo všetkých činnostiach a odvetviach človeka, malo za následok potlačenie všetkého čistého a citového v človeku, čím došlo postupne k pokriveniu skutočného zámeru v súvislosti s účelom bytia človeka a ľudstva na Zemi, ktorý mu predurčil Stvoriteľ.

Tým boli v človeku potlačené zdravé emócie a tie boli nahradené neraz len vypočítavými snahami, znemožňujúcimi každú empatiu k blížnemu.

Takýto je stav ľudstva dnes na Zemi!

Už len Veľká očista, ktorá sa z poverenia Boha Stvoriteľa k Zemi blíži, môže na Zemi urobiť poriadok, kde bude definitívne skoncované s týmto rúhaním sa ľudstva voči Stvoriteľovi, voči Majiteľovi tejto Zeme i celého Vesmíru.

Posledný súd, Veľká očista, transformácia, nazvime to ako chceme, každý človek na Zemi bude onedlho skladať účet za to, aký bol a hlavne, aký je.

Nezmazateľne pre dnešnú dobu platí: „Aký si človeče!“

Preto by sa mal každý v maximálnej možnej miere snažiť, aby to rozumové v sebe postavil na druhé miesto svojich snažení a aby konečne začal pracovať na čistote svojho vnútra a na rozvíjaní svojich čistých schopností.

Pre Súd bude platiť a mať význam jedine čistota srdca človeka!

Žiadna príslušnosť k viere, k náboženstvu, idee, učeniu, nebude nič platná, len miera čistoty srdca človeka a túto nemôže v sebe oživiť skôr, kým sa nezačne vedome zaoberať tým, čo chce po nás Stvoriteľ. Skutočný Stvoriteľ, lebo ON nás stvoril, ON vdýchol do každej našej duchovnej podstaty, do svetlej iskry nášho ducha Život a predurčil nám aj cestu nášho zdravého a harmonického vývoja.

No už zakrátko, v našich vývojových putovaniach po Zemi, sme tohto Darcu života vyňali z našich životov a zahalili HO do plášťa pokrivených náboženstiev.

Preto je Pojem Boha dnes, pre pozemského človeka, úplne neuchopiteľný a cudzí. To, čo nám malo byť najdrahšie a najcennejšie, sme odvrhli a odcudzili sa Mu a preto aj náprava, bude veľmi bolestivá.

Kým teda nezačne človek chápať a následne i plniť Vôľu Božiu, teda Božie zákony, ktoré sú ako dokonalé a prospešné PRAVIDLÁ pre všetkých, dovtedy tu na Zemi bude chaos a zmätok, násilie a vraždy.

Musíme sa preto čím skôr vradiť do tohto veľkého súkolesia života a nie sa od neho oddeľovať, ako sa to deje doteraz a po dlhé veky do minulosti.

Pochopiť v plnosti, kým sme, prečo sme tu a kam kráčame, môžeme jedine skrze poznanie Pravdy, ktorú na Zem priniesol a na nej aj zakotvil Duch Pravdy tak, ako o Ňom zvestoval už Syn Boží Ježiš.

Ježišovo zasľúbenie sa naplnilo a Syn Človeka, Ježišom ohlasovaný Duch Pravdy priniesol na Zem Posolstvo od Boha, Posolstvo Pravdy celému zblúdilému ľudstvu.

Toto Posolstvo, toto Božie Slovo, prináša Nové poznanie Pravdy, Poznanie bez medzier o tom kto sme, prečo sme tu a kam kráčame. Lebo to, kto naozaj sme a aký je náš cieľ, človek bez úplného Poznania Pravdy NIKDY nemôže vedieť a aj správne pochopiť.

Jedine Stvoriteľ vie, prečo nás stvoril a s akým úmyslom. Preto jedine od Stvoriteľa sa môžeme dozvedieť, skrze prostredníka medzi Ním a ľudstvom, teda skrze Jeho Syna, Ducha Pravdy, kto sme, prečo sme tu a kam kráčame.

Nijaké náboženstvo, nijaká sekta, nijaký guru, žiadny jogín či „mudrc“, nemôže človeku sprostredkovať pravdivé odpovede na tieto kardinálne otázky života, pokiaľ tieto odpovede nečerpajú z tohto Živého Poznania, tryskajúce vo vlnách oslepujúceho Svetla, zo Žriedla Živej Pravdy Božej. Lebo Pravda, rovnako ako Spravodlivosť a Láska, sú nevyhnutnou súčasťou Boha Stvoriteľa a Jeho oboch Synov!

Sumárum: Antikrist je teda nadmieru prepestovaný a materiálne orientovaný pozemský rozum človeka!

Veď len uvážme, čo vieme o živote, o jeho zmysle a čo vieme o Ježišovi, ktorý nás prišiel zachrániť doslova v hodne dvanástej a zároveň pripraviť nás na dnešnú Dobu Veľkej očisty?

Nič! Jeho Posolstvo Lásky, empatie k blížnemu, Jeho cesta ukazujúca človeku možnosti k vytváraniu čistých vzťahov, čistých emócií, tiež poukazy na vedomé učenie sa cnostnému životu, všetko toto bolo človekom a hlavne náboženstvami v behu času strhnuté do prachu zeme a nečistoty rozumu!

O Ježišovi ľudstvo už nevie takmer nič, nič o Jeho skutočnej úlohe a Jeho skutočnom živote, lebo to pravdivé a čisté o Jeho pôsobení, bolo nahradené fanatizmom a dogmatickými poučkami!

Celé ľudstvo je tým postihnuté, až na malé výnimky!

Pritom o ostatných náboženstvách, ktoré uctievajú len nízke formy života, ani nehovoriac. Zlo, nemajúce obdoby, zlo, vytvorené človekom na Zemi v najrozličnejších podobách, je dôsledkom odvrátenia sa od Stvoriteľa, čím ľudstvo svoj rozum postavilo na najvyššie miesto, na najvyšší stupeň jeho snažení!

Očista Zeme je „pred dverami“, pred tými dverami, ktoré ukazujú smer a vstup do Novej, duchovne i pozemsky čistej podoby života na znovuzrodenej planéte Zem.

Nikto by preto nemal premeškať už ani minútu zo svojho drahocenného času, ak nechce byť v tejto Veľkej očiste počítaný za „prázdnu plevu“.

Doba žatvy začala, Rozsievač je tu a začína triedenie!

 

Čo je to dobro? Kto pozná správnu odpoveď?

Matovič môže zabrániť vojne s Ruskom!

16.03.2021

Je to horšie, než sme si dokázali pripustiť! So Slovenskom bolo a je počítané ako so STRATEGICKOU KRAJINOU /patrí tam aj ČESKO/, v plánovanej vojne NATO verzus RUSKO, ktorá je na „programe dňa“ už v najbližšom období! Sulík s Matovičom sa hádajú už rok a vždy to vyriešili, vždy sa dohodli a nič sa medzi nich nemohlo postaviť také, aby bol dôvod iniciovať [...]

Svet konzumu a povrchnosti definitívne končí!

11.03.2021

„Po veľkých otrasoch, v ktorých sa nevyhnutne musí zrútiť všetko to staré a falošné, nastane doba ZODPOVEDNOSTI.“ Blížiaca sa Veľká očista, prináša dobu Mieru a Pokoja na Zemi. To, čo sa bude ešte v tomto smere diať, bude v zotrvačnosti toho minulého, už len krátky dobeh všetkého nezodpovedného konania ľudstva, resp. užívania si a drancovania planéty, [...]

Mimoriadna správa! Stojí za Ruskou vakcínou Sputnik V, čerstvo dovezenej na Slovensko, práve Andrej Danko?

02.03.2021

Tak toto nikto nečakal! Tomuto naozaj NIKTO neveril: Ruská vakcína SPUTNIK V je na Slovensku! Stojí za tým Andrej Danko? Stalo sa niečo, čo ešte minulý týždeň nikto nemohol brať vážne. Premiér Matovič, vidiac, že mu preferencie prieskumných agentúr za posledné mesiace priam raketovým spôsobom padajú dole, urobil krok, ktorým si znepriatelil veľké množstvo svojich [...]

Vladimir Putin

Väčšina Slovákov nevníma Rusko ako hrozbu, orientáciu na Východ ale nechcú

14.04.2021 16:23

Vyplýva to z najnovšieho prieskumu slovenskej neziskovej organizácie Globsec.

SR Veľká noc kontroly polícia okresy Dargov KEX

Polícia zistila 4 495 priestupkov, udelila pokuty za 127-tisíc eur

14.04.2021 16:15

Počas minulého týždňa skontrolovali policajti v súvislosti s núdzovým stavom a zákazom vychádzania viac ako 82-tisíc osôb.

sulík, korčok

Sulík je za zverejnenie zmluvy k Sputniku a kritizuje Gyimesiho

14.04.2021 15:51

Šéf SaS nemá výhrady k tomu, že o uvoľnení opatrení informoval Matovič.

munícia

Košičan si v lese spravil vlastnú strelnicu. Výbuchy si nakrúcal

14.04.2021 15:34

Muž vyhľadával muníciu z druhej svetovej vojny, ktorú rozoberal a výbušnú látku používal na svojpomocnú výrobu výbušnín.